HUONG DAN NHIEM VỤ NH 2017-2018 PHONG GD - THCS

Thứ hai - 18/09/2017 21:11 | Số lần đọc: 125
HUONG DAN NHIEM VỤ NH 2017-2018 PHONG GD - THCS

HUONG DAN NHIEM VỤ NH 2017-2018 PHONG GD - THCS

UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 
Số: 583 /PGDĐT-THCS
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp THCS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

        Hương Khê, ngày 18  tháng  9 năm 2017
 
               Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường THCS
Năm học 2017-2018 là năm học tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018; Công văn số 1302/SGDĐT-GDPT ngày 06/9/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Trung học cơ sở năm học 2017-2018,  Phòng GDĐT hướng dẫn các đơn vị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung sau:
          I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ
Nâng cao hiệu quả quản lý của Hiệu trưởng, bám sát nhiệm vụ giáo dục và điều kiện đơn vị để xây dựng kế hoạch cụ thể, khả thi; kế hoạch phải được Phòng tư vấn phê duyệt; việc kiểm tra, đánh giá hoạt động quản lý dựa trên kết quả thực hiện kế hoạch đơn vị. Ban giám hiệu các trường phải tăng cường giám sát việc dạy, học trên lớp và chất lượng các tiết dạy cũng như việc chấp hành kỷ cương nề nếp của giáo viên, học sinh trong nhà trường;
Sử dụng có hiệu quả Công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy; thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra giám sát giáo viên và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh qua các phần mềm quản lý; quản trị và sử dụng có hiệu quả các Website của các đơn vị; kế hoạch hoạt động giáo dục, hoạt động chuyên môn phải đăng tải lên các Website để công khai và bộ phận chuyên môn Phòng kiểm tra tư vấn kịp thời;
Thực hiện tốt việc bố trí đội ngũ, phân công nhiệm vụ cho giáo viên trên tinh thần 19 tiết /tuần và các thành viên khác trong nhà trường một cách cụ thể, cuối tuần, tháng, kỳ có nhận xét đánh giá. Ban giám hiệu phải thực hiện đầy đủ quy định về số tiết thực dạy; phân công nhiệm vụ bảo đảm mỗi đầu việc đều có người chịu trách nhiệm. Tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ bằng hoạt động chuyên đề, tổ nhóm chuyên môn, gắn hoạt động chuyên đề với nghiên cứu khoa học, viết SKKN. Bộ phận chuyên môn Phòng xây dựng kế hoạch thi khảo sát kiến thức theo môn đào tạo, tăng cường dự giờ lượng hóa kết quả để xếp loại giáo viên theo năng lực qua kết quả dự giờ và khảo sát;
Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các trường học; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo tiêu chí cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ sở giáo dục. Kịp thời xử lý nghiêm các hiện tương vi phạm quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý triệt để những cán bộ giáo viên nhân viên vi phạm pháp luật hay vướng vào tệ nạn xã hội;
Tổ chức công tác bồi dưỡng và tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt kết quả tốt.
2. Thực hiện chương trình giáo dục
              Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bảo đảm đúng tiến độ biên chế năm học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức dạy học, gắn học tập với thực tiễn cuộc sống; bồi dưỡng và nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh đáp ứng yêu cầu chương trình mới. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm, gắn với giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và phù hợp với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới.
Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh.
Tạo điều kiện và khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên tiếp cận sớm, có hiệu quả  với chương trình giáo dục phổ thông mới.
3. Nâng cao chất lượng giáo dục
Triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đánh giá đúng chất lượng giáo dục, chú trọng giảm tải trong dạy học; chống bệnh thành tích trong Ngành. Quản lý chặt chẽ chương trình dạy học chính khoá, đảm bảo nghiêm túc trong việc tổ chức thực hiện chương trình nhà trường. Kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh đúng quy định, thực chất, khách quan. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn. Tổ chức cho học sinh và giáo viên tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao ở các cuộc thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.
Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học, tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, tổ chức và quản lí các hoạt động của ngành và từng cơ sở giáo dục.
4. Củng cố và  nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kết hợp xây dựng trường Xanh-Sạch- Đẹp
Củng cố CSVC các trường đã đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng đã đạt; các trường chưa đạt chuẩn quan tâm rà soát và xây dựng lộ trình hoàn thành các tiêu chuẩn phù hợp với kế hoạch về đích nông thôn mới của địa phương. Tiếp tục thực hiện xây dựng trường xanh sạch đẹp, an toàn, bảo đảm tỷ lệ cây xanh, thảm cỏ, bóng mát; bổ sung các dụng cụ thu gom phân loại rác, từng bước hình thành thói quen giữ vệ sinh cho từng thành viên trong trường học.
5. Đẩy mạnh công tác  Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
Quan tâm đúng mức hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục; xây dựng kế hoạch, bố trí nhân sự, củng cố hồ sơ và hoàn thành hồ sơ tự đánh giá.
6. Tổ chức tốt hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
Củng cố, xây dựng tổ chức Đội vững mạnh; tạo điều kiện để Đội tham gia các hoạt động trong nhà trường góp phần củng cố kỷ luật, nâng cao chất lượng, giữ vệ sinh, nâng cao sức khỏe. Đội là tổ chức nòng cốt trong việc xây dựng môi trường Xanh -Sạch- Đẹp.
II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Thực hiện kế hoạch giáo dục:
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011, các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần); Phòng sẽ duyệt, tư vấn, giám sát chương trình dạy học các cơ sở giáo dục;
Nâng cao chất lượng hoạt động tổ, nhóm chuyên môn; tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn phải rà soát nội dung giảng dạy theo hướng tinh giản nhưng bảo đảm chuẩn kiến thức kỹ năng từng bài, từng môn lớp và quản lý đề kiểm tra từ 1 tiết trở lên, qua kết quả của bài kiểm tra để đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên; Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn phải được sự phê duyệt của Ban Giám hiệu. Tiếp tục thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 và Công văn số 141/BGDĐT- GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GDĐT trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" và đánh giá giờ dạy của giáo viên; củng cố và phát huy hoạt động của đội ngũ giáo viên cốt cán;
Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, mạnh dạn áp dụng các hình thức, cách thức dạy học hiện đại, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, động viên học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật; đổi mới  kiểm tra đánh giá. Ban giám hiệu trực tiếp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh; xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên; đa dạng hóa các hình thức kiểm tra. Làm tốt việc phát hiện nguồn và bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp. Tham gia tốt các Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa, thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật, Vận dụng kiến thức liên môn vào việc giải quyết vấn đề thực tiễn…
- Tập trung nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh:
Tiếp tục chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên Tiếng Anh để mở rộng diện học sinh được học tiếng Anh theo chương trình mới; tiếp tục dạy học chương trình tiếng Anh theo Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2012-2020" tại Chu Văn An; triển khai mở rộng dạy chương trình mới đối với các trường có đủ điều kiện theo Công văn số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 của Bộ GDĐT;
Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT;
Các trường tùy điều kiện cụ thể, vận động và tổ chức dạy thêm Tiếng Anh cho học sinh các khối lớp.
          - Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Công văn số 2990-CV/BTGTW ngày 28/7/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Công văn số 1197/SGDĐT-GDPT ngày 16/8/2017 của Sở SGDĐT; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông, ...theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Chú ý cập nhật các nội dung học tập gắn với thời sự quê hương, đất nước, số liệu thống kê đối với các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân...
- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.
          - Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT- BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và Công văn số 3225/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường từ năm học 2017-2018.
2.  Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá
-  Đổi mới phương pháp dạy học
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các phương pháp dạy học tích cực khác, Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng.
-  Đổi mới hình thức tổ chức dạy học:
Đa dạng hóa các hình thức dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức dạy học. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường. Động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật theo Công văn số 3486/BGDĐT-GDTrH ngày 9/8/2017 của Bộ GDĐT;
Xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học, phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc gắn với xây dựng câu lạc bộ khoa học trong các nhà trường;
Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-B VHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo góp phần phát triển năng lực học sinh trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các đơn vị; tăng cường tính giao lưu, họp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.
-  Đổi mới kiểm tra và đánh giá; kiểm định chất lượng giáo dục:
Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, videoclip,...) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập;
Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận và biên soạn câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao;
Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết,vận dụng định dạng đề thi tiếng Anh đối với học sinh học chương trình thí điểm theo Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 đối với môn tiếng Anh;
Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang mạng "Trường học kết nối" (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của sở/phòng GDĐT và các trường học. Chỉ đạo giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
3. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ
- Phòng tổ chức đầy đủ và có chất lượng các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên đề bám sát chương trình Giáo dục. Các trường xây dựng kế hoạch nội dung chuyên đề phù hợp với điều kiện, thực trạng của đơn vị; duyệt và giám sát kế hoạch tự học tự bồi dưỡng của các thành viên trong đơn vị.
- Mỗi cán bộ giáo viên phải coi việc tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là nhiệm vụ của cá nhân; phải xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng khoa học khả thi;  tích cực tham gia các hoạt động chuyên đề, xây dựng các chuyên đề phục vụ hoạt động dạy học và các lĩnh vực trong hoạt động nhà trường. Tự giác, tích cực dự giờ đồng nghiệp để học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tuyệt đối không làm qua loa, đối phó.
- Bộ phận chuyên môn Phòng xây dựng kế hoạch, nội dung và tổ chức các cuộc thi sát hạch chuyên môn nghiệp vụ; gắn với việc dự giờ, theo dõi hoạt động; phối hợp với các trường để phân loại đánh giá chính xác từng giáo viên theo bộ môn đào tạo.
- Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng đội dự tuyển giáo viên giỏi tỉnh; mỗi giáo viên trong đội dự tuyển phải tập trung tự học, tự bồi dưỡng kiến thức, bộ phận chuyên môn Phòng và giáo viên cốt cán có sự hỗ trợ để giáo viên dự thi hoàn thành tốt phần thi SKKN và thi lý thuyết; sau khi đạt, Phòng tổ chức cho giáo viên dạy thể nghiệm ở các đối tượng học sinh khác nhau. Các trường có giáo viên trong đội dự tuyển tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia bồi dưỡng và thao giảng có kết quả cao nhất.
4. Củng cố nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia
-  Kịp thời bổ sung trang thiết bị dạy học còn thiếu theo yêu cầu của chương trình Giáo dục hiện hành; phát huy tối đa chức năng của các khối vật chất hiện có nhất là các phòng thực hành bộ môn;
- Bám sát Quy chế công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng kế hoạch cụ thể nâng cấp các khối cơ sở vật chất đảm bảo đồng bộ và quy chuẩn kỹ thuật. Xây dựng kế hoạch cụ thể  về củng cố và xây dựng cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia tham mưu với chính quyền địa phương để địa phương coi đây là nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các trường THCS Thị Trấn, Gia Phố, Hương Giang chuẩn bị tốt cho việc kiểm tra và công nhận lại sau 5 năm. Trường THCS Phú Gia phấn đấu để được công nhận năm học 2017-2018.
5. Công tác Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
- Coi trọng công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục; Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính trong công tác Kiểm định và lấy hồ sơ kiểm định làm công cụ quản lý;13/13 đơn vị hoàn thành có chất lượng hồ sơ tự đánh giá;
- Bộ phận chuyên môn Phòng phối hợp với các đơn vị Hương Trạch, Thị Trấn, Hương Trà để hoàn thành đánh giá ngoài trong năm 2017; phấn đấu để đánh giá ngoài các đơn vị Phương Điền, Hương Giang, Phúc Đồng trong năm 2018.
6. Công tác Thi đua khen thưởng
- Hoạt động thi đua khen thưởng thực sự phải là phong trào “Thi đua yêu nước”, bảo đảm công khai minh bạch, thường xuyên và có ý nghĩa;
- Thực hiện nghiêm túc công tác đăng ký danh hiệu thi đua; tập thể cá nhân đăng ký bám sát các tiêu chuẩn của từng danh hiệu để  phấn đấu hoàn thành các tiêu chí;
- Việc  theo dõi đánh giá phải thường xuyên, sâu sát, việc đăng ký, bình bầu phải bảo đảm luật và các quy định hiện hành.
7. Các hoạt động khác
- Củng cố và nâng cao chất lượng  Phổ cập giáo dục THCS; điều tra, thống kê các số liệu chính xác; có biện pháp nâng cấp từng tiêu chí gắn liền với Tiêu chí 14 Nông thôn mới;
-  Quản lý tốt và thực hiện đúng quy định dạy thêm học thêm.
-  Phối hợp tốt với hội cha mẹ học sinh, thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục có hiệu quả; thực hiện các khoản thu theo đúng quy định hiện hành.
 
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng;
- HT các trường THCS;
- Lưu: VT/PGDĐT.
Gửi Vb giấy và Vb điện tử.
 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 Hoàng Hồ

                
 
DỰ KIẾN LỊCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2017-2018
 
      * Tháng 9/2017
1. Phân công chuyên môn, xây dựng chương trinh giáo dục năm học 2017-2018 (các trường)
2. Khai giảng năm học mới: 05/9/2017
3. Kiểm tra việc thực hiện chuyên môn đầu năm (CM Phòng): Từ 06/9/2017
4. Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học: 12/9/2017
5. Duyệt Kế hoạch các trường (theo KH tháng): 18-19/9/2017;
6. Chuyên đề các môn Toán, N Văn, T Anh: 21/9/2017 (Buổi chiều)
7. Hội nghị CBCC, VC các trường từ 20/9/2017
8. Khảo sát chất lượng khối 7,8,9 (Toán, N Văn, T Anh):  26.27.28/9/2017 (Buổi chiều)
9. Hoàn thành hồ sơ dạy thêm, học thêm.
10. Thành lập Tổ tư vấn thi giáo viên giỏi tỉnh.
11. Triển khai công tác đăng ký thi đua năm học 2017-2018.
      * Tháng 10/2017
1. Giao ban hiệu trưởng: 05/10/2017. Tại Phòng GD&ĐT.
2. Giáo viên đội dự tuyển tỉnh hoàn thành đề tài SKKN, để Tổ tư vấn góp ý.
3. Triển khai công tác đăng ký tên đề tài khoa học SKKN về Phòng.
3. Kiểm tra phổ cập giáo dục THCS.
4. Các trường xây dựng Hồ sơ tự đánh giá KĐCLGD. Trường THCS Hương Trà chuẩn bị hồ sơ đánh giá ngoài.
5. Kiểm tra chuyên môn, dự giờ, khảo sát chất lượng học sinh, giáo viên và công tác quản lý dạy học của BGH các trường: Từ 09/10/2017.
6. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường
            * Tháng 11/2017
1. Tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi tỉnh lớp 9 các môn văn hóa:
Ngày 09/11/2017: Thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; ngày 14/11/2017 thi 5 môn còn lại
2. Thành lập Hội đồng bồi dưỡng HSG tỉnh và tổ chức bồi dưỡng theo kế hoạch.
3. Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt năm 20/11
4. Thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học: Cấp huyện 24/11/2017.
5. Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh Trung học và Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên Trung học: Cấp huyện: 29.30/11/2017
6. Kiểm tra chuyên môn, dự giờ, khảo sát chất lượng học sinh, giáo viên và công tác quản lý dạy học của BGH các trường.
7. Đại hội TDTT cấp huyện (dự kiến)
            * Tháng 12/2017
1. Hội đồng bồi dưỡng tiếp tục dạy đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa từ ngày 01/12/2017 tại Trường THCS Chu Văn An.
2. Tổ tư vấn tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển giáo viên giỏi dự thi cấp tỉnh.
3. Giáo viên đội dự tuyển nộp đề tài khoa học, SKKN về Phòng ngày 21/12/2017.
4. Phòng GD&ĐT kiểm tra chuyên đề các trường để đánh giá xếp loại cuối kỳ I.
5. Thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh 19-21/12/2017.
6. Đôn đốc xây dựng cơ sở vật chất các trường, tư vấn làm hồ sơ đề nghị công nhận trường chuẩn quốc gia cho những trường đạt yêu cầu.
7. Giao ban hiệu trưởng.
8. Thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh Trung học và dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên Trung học cấp tỉnh
9. Kiểm tra chuyên môn, dự giờ, khảo sát chất lượng học sinh, giáo viên và công tác quản lý dạy học của BGH các trường.
10. Thi khảo sát giáo viên.
  * Tháng 1/2018
1. Thi khảo sát chất lượng học sinh THCS cuối học kì I (sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể)
2. Báo cáo sơ kết học kỳ I (theo mẫu của Sở)
3. Kiểm tra chuyên môn, dự giờ, khảo sát chất lượng học sinh, giáo viên và công tác quản lý dạy học của BGH các trường.
4. Kết thúc kỳ I trước ngày 20/01/2018
5. Thực hiện biên chế học kỳ II (tuần học thứ 20) ngày 22/01/2018.
6. Đón đoàn kiểm tra chuyên đề và toàn diện các trường.
7. Tổ tư vấn tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển giáo viên giỏi dự thi cấp tỉnh.
* Tháng 2/2018
1. Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh phần lý thuyết ngày 16/02/2017.
2. Phòng và Sở kiểm tra chuyên đề, toàn diện các trường.
 3. Thi kiến thức giáo viên giỏi tỉnh 26/02/2018
4.Nghỉ tết âm lịch từ 12/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018.
5. Tổ tư vấn tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển giáo viên giỏi dự thi cấp tỉnh phần thực hành giờ dạy.
6. Kiểm tra chuyên môn, dự giờ, khảo sát chất lượng học sinh, giáo viên và công tác quản lý dạy học của BGH các trường.
7. Giao ban hiệu trưởng.
* Tháng 3/2018
1. Thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa lớp 9 tỉnh từ ngày 20/3/2018.
2. Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh phần thực hành.
2. Tổ chức tốt “Tháng thanh niên” và kỷ niệm ngày 26/3.
3. Nộp Đề tài khoa học, SKKN về Phòng
4. Kiểm tra chuyên môn, dự giờ, khảo sát chất lượng học sinh, giáo viên và công tác quản lý dạy học của BGH các trường.
 * Tháng 4/2018
1. Khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT lần 1.
2. Tổ chức chuyên đề các môn thi vào lớp 10 THPT.
3. Thi học sinh giỏi huyện các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 6,7,8 ngày 04/4/2018. Thi các môn còn lại: 11/4/2018
4. Kiểm tra chuyên môn, dự giờ, khảo sát chất lượng học sinh, giáo viên và công tác quản lý dạy học của BGH các trường.
5. Giao ban hiệu trưởng.
* Tháng 5/2018
1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 các nhà trường.
2. Khảo sát chất lượng học sinh THCS cuối học kì II (sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể)
3. Nộp báo cáo tổng kết năm học (trước 25/5/2018).
5. Nộp kết quả điểm THCS (trước 22/5/2018).
6. Tổ chức thi thử cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT lần 2.
7. Làm hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019.
8. Nộp các hồ sơ xét duyệt thi đua.
9. Xét tốt nghiệp THCS,
10. Tổng kết năm học, hướng dẫn hoạt động hè.
 * Tháng 6/2018
1. Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
2. Phòng xét duyệt thi đua.
3. Triển khai hoạt động hè 2018.
4. Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019:  (Trường THPT Chuyên tỉnh và không chuyên) ngày 7-8/6/2018.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn