Thứ năm, 20/01/2022 - 05:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Đồng

Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng Đội tuyển học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa năm học 2021 - 2022

672 Ke hoach boi duong HSG tinh nam hoc 2021 - 2022doc.signed.pdf

UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 673 /KH-PGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hương Khê, ngày 27 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức bồi dưỡng Đội tuyển học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa năm học 2021 - 2022

Thực hiện Văn bản số 1692/SGDĐT-GDPT ngày 6/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Phòng xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng Đội tuyển học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa, năm học 2021 - 2022, như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng mũi nhọn trong chất lượng giao dục chung toàn cấphọc. Bồi dưỡng, bổ sung và nâng cao kiến thức, tâm lý dự thi; rèn luyện kỹ năng làm bài thi theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học cho Đội tuyển học sinh giỏi tỉnh lớp 9 các môn văn hóa; nâng cao số lượng học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Nâng cao chất lượng giải, phấn đấu các đội tuyển đều có học sinh đạt giải trên 50%. Tạo nguồn cho các đội tuyển học sinh giỏi những năm tiếp theo ở cấp THPT;
- Phát huy tinh thần sáng tạo, tự học, tự rèn luyện của học sinh, phát huy năng lực học sinh về giao tiếp và hợp tác, tự học và tự chủ, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ qua hoạt động bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 9.
2. Yêu cầu
- Học sinh được tuyển chọn tham gia bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng và thời gian quy định;
- Giáo viên chủ nhiệm Đội tuyển, giáo viên tham gia bồi dưỡng phải có kế hoạch, bài soạn, hệ thống tài liệu tham khảo; đảm bảo chất lượng trong từng buổi dạy;
- Các Đội tuyển thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Hội đồng bồi dưỡng.
II. Nội dung
1. Thành lập Đội tuyển

Số lượng học sinh các đội tuyển: Tối thiểu 06 học sinh thuộc các trường THCS trong toàn huyện, có kết quả bài thi đạt điểm cao, xếp theo thứ tự từ trên xuống tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi huyện các môn văn hóa lớp 8 năm học 2020-2021 và những học sinh được giáo viên dạy trực tiếp giới thiệu với GVCN Đội tuyển trong năm học 2021-2022. Đội tuyển chính thức sẽ được chọn vào cuối tháng 10 năm 2021.
2. Thành lập Hội đồng bồi dưỡng
- Theo Quyết định số 672 /QĐ-PGDĐT ngày 27/9/2021 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Giáo viên tham gia dạy bồi dưỡng do giáo viên CNĐT đề xuất và được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng bồi dưỡng.

3. Thời gian, địa điểm, nội dung bồi dưỡng
3.1. Thời gian
- Bắt đầu bồi dưỡng đội tuyển vào ngày 28/9/2021.
- Lịch học cụ thể: Học vào các buổi chiều ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần; (có thay đổi nếu cần).
3.2. Địa điểm: Tại Trường THCS Chu Văn An.
3.3. Nội dung: Bám sát Chuẩn kiến thức kỹ năng từng bộ môn; phát triển năng lực người học,nâng cao kiến thức; rèn luyện kỹ năng, tâm lý làm bài cho học sinh thông qua bài tập của giáo viên, tài liệu tham khảo và hệ thống đề thi học sinh giỏi các năm trước đây.
4. Kinh phí bồi dưỡng: Trích từ ngân sách sự nghiệp Giáo dục của ngành.
III. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, tham gia bồi dưỡng; chi trả kinh phí bồi dưỡng; phối hợp với các chủ nhiệm Đội tuyển để cung cấp tài liệu cho học sinh.
2. Trường THCS Chu Văn An: Bố trí đủ 08 phòng học cho 8 đội tuyển; hỗ trợ trang thiết bị dạy học trong điều kiện có thể khi giáo viên dạy bồi dưỡng đề xuất. Hướng dẫn học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường, thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid19.
3. Ban Giám hiệu các trường có học sinh, giáo viên tham gia bồi dưỡng
- Thông báo cho học sinh, giáo viên liên quan biết về Kế hoạch bồi dưỡng.
- Tạo điều kiện cho các giáo viên trong Hội đồng bồi dưỡng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được Phòng giao;
- Động viên học sinh và tạo điều kiện thuận lợi để hoc sinh tham gia học đầy đủ, hiệu quả theo Kế hoạch của Phòng.
4. Giáo viên tham gia bồi dưỡng
- Căn cứ vào yêu cầu, mục tiêu của kỳ thi và số buổi dạy bồi dưỡng, giáo viên chủ nhiệm đội tuyển phối hợp với giáo viên trong hội đồng bồi dưỡng theo từngmôn học xây dựng chương trình, kế hoạch dạy bồi dưỡng. Các giáo viên dạy bồi dưỡng thống nhất với nhau về các nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tham khảo ý kiến của Lãnh đạo, Chuyên viên, Giáo viên cốt cán của Ngành và giáo viên đã có kinh nghiệm bồi dưỡng để xây dựng Kế hoạch chất lượng. Kế hoạch bồi dưỡng của đội tuyển phải được Lãnh đạo Hội đồng bồi dưỡng và Chuyên viên Phòng thẩm định. Trong quá trình bồi dưỡng nếu có thay đổi Kế hoạch phải thông báo cho Lãnh đạo Hội đồng bồi dưỡng và Chuyên viên Phòng.
- Chuẩn bị tài liệu để soạn, giảng theo Kế hoạch, nội dung của Hội đồng bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tăng cường đa dạng các chuyên đề, kiểu bài cho học sinh ôn luyện. Phối hợp với Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An và các trường có học sinh tham gia đội tuyển quản lý học sinh nghiêm túc trong các buổi bồi dưỡng; Các buổi dạy bồi dưỡng ngoài kế hoạch của Hội đồng bồi dưỡng phải thông báo với Hiệu trưởng THCS Chu Văn An để bố trí phòng học, lãnh đạo trực. Trong quá trình dạy và theo dõi học sinh, nếu có minh chứng về học sinh không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu kì thi phải báo cáo Lãnh đạo Phòng để có phương án giải quyết.
- Giáo viên bồi dưỡng thường xuyên tìm tòi, cập nhật các nội dung chuyên môn và kế hoạch, cách thức tổ chức thi của Ngành để có giải pháp bồi dưỡng phù hợp, đúng trọng tâm, tiêu chí, mục đích của kỳ thi. Giữa các giáo viên trong cùng đội tuyển có trách nhiệm ngang nhau trong động viên, phát hiện năng khiếu của học sinh cũng như xây dựng các chuyên đề dạy học. Đặc biệt, chú trọng vào việc truyền cảm hứng, rèn kỹ năng tự học, tư duy phản biện và sáng tạo của học sinh. Sớm phát hiện những biểu hiện về ý thức, kết quả học tập của từng em trong đội tuyển để có giải pháp hỗ trợ, điều chỉnh phù hợp, hiệu quả;
- Nắm bắt hoàn cảnh, đặc điểm của học sinh để động viên, chia sẻ, khích lệ các em trong quá trình học và báo cáo cho Lãnh đạo cấp học để có sự phối hợp trong hỗ trợ bồi dưỡng;
- Tất cả học sinh và giáo viên trong Hôi đồng bồi dưỡng thường xuyên tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covi d119 để đảm bảo dạy học an toàn, hiệu quả,
Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng Đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 năm học 2021 – 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu Hiệu trưởng các trường có học sinh tham gia bồi dưỡng và các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc liên hệ với Phòng, qua Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách chuyên môn THCS để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng;
- Chuyên viên phụ trách THCS;
- Thành viên Hội đồng bồi dưỡng;
- Hiệu trưởng các trường THCS;
- Lưu: VT/PGDĐT.
TRƯỞNG PHÒNG

Trần Đình Hùng

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 20
Tháng 01 : 158
Năm 2022 : 158